Co se změnilo v EU dotacích

Prakticky každý rok nám přináší nějaké novinky a různé novely ohledně dotací nejsou výjimkou. V evropských dotacích došlo k několika změnám ve smyslu nařízení vlády č. 251/2013 Sb. které od 1. 9. 2013 mění dřívější nařízení vlády č. 197/2005 Sb. Právě tato nařízení legislativně ošetřují podmínky pro poskytnutí dotace pro včelaře.

Nové nařízení vlády zachovává základní struktura podpor rozdělenou do pěti základních oblastí, které si blíže rozebereme níže:

Technická pomoc

Nově se upravují podmínky vzdělání: zkracuje se délka kurzu z 6 na 4 hodiny na den, kurz nově může vést jen jeden přednášející, který splňuje dané podmínky. Výše dotace zůstává 6 000 Kč na kurz a 3000 na přednášku, avšak nejvýše na 2 kurzy/přednášky v jenom dni.

Nařízení vlády nezmiňuje přednášky pro děti a mládež a zavádějí termín vedení včelařských kroužků, kde vzniká povinnost předložit seznamu vedoucích včelařských kroužků žadateli do 31. 1. kalendářního roku, v němž mají být kroužky uskutečněny občanským sdružením soustavně působícím v oblasti chovu včel nejméně po dobu 3 kalendářních let bezprostředně předcházejících tomuto kalendářnímu roku. Zde se zvyšuje dotace za vedení jednotlivého kroužku z 10 000 na 15 000 Kč.

V žádostech o dotace na vzdělávací akci nebo pořízení zařízení není nutné uvádět jejich počet.

U pořizování nových nástavkových úlů pro začínající včelaře již není nutné žádat jen o dané typy úlů, může se žádat o jakékoliv nástavkové úly.

Příloha č. 1 obsahující témata kurzů, seminářů a přednášek byla změněna a doplněna takto:

byl přidán bod 7, který nově zařazuje Kurz pro ekonomickou a kontrolní činnost v oblasti chovu včel, právní předpisy související s včelařstvím, organizační zabezpečení léčení včel se zvláštním zaměřením na varroázu a mor včelího plodu, šlechtění včel a pro práci s dětmi a mládeží ve včelařských kroužcích pro děti a mládež

Příloha č. 2, část A – Seznam zařízení, na které lze poskytnout dotaci v rámci opatření technická pomoc se rozšířil o jednoúčelový mechanický ometač včel a úlovou váhu s plošinou do 65x65 cm a váživostí do 200 kg.

Boj proti varroáze

Toto opatření zůstává prakticky beze změn, jen se nově přidává do seznamu prostředků na prevenci nebo léčbu varroázy APIGUARD A.U.V. (gel).

Racionalizace kočování včelstev

První změnou je nová podmínka, kdy včelař-žadatel musí provádět kočování včelstev a jeho minimální počet včelstev musí být 20 (dosud byla podmínka stanovena na 10).

Největší změnou je nutnost prokázání zdravotní způsobilosti včelstev ke kočování v daném roce. Jinými slovy musí doložit výsledky vyšetření včelstev.

Úhrada nákladů na rozbory medu

Nově stačí k žádosti místo originálního osvědčení o akreditaci laboratoře přiložit kopii zmíněné akreditace.

Obnova včelstev

Kromě spíše kosmetických změn se dodává podmínka, že žadatel musí být zařazen v seznamu chovatelů včelích matek.

Ruší se podpora na pořízení nových nástavkových úlů po zimním úhynu včelstev, jehož příčinou byla nakažlivá nemoc.

Nově se zvýšila dotace na prodanou včelí matku ze šlechtitelského chovu v rámci uznaného šlechtitelského programu z 200 Kč na 300 Kč.

Poměrné snižování oprávněných nároků na dotaci

Vítanou změnou je úprava poměrného snižování dotací, pokud se sejde více žádostí, než je ve fondu financí. Nově se prvně v plné míře vyplatí dotace na boj proti varroáze, na úhradu nákladů na rozbory medu a na včelí matky a teprve zbylé finanční prostředky určené na dotace na technickou pomoc a racionalizaci kočování se poměrně sníží.

Závěr

Po změnách v nařízení vlády se začnou měnit i formuláře k podání žádostí a příslušných příloh tak, aby odpovídaly platnému znění nařízení vlády. Stejně jako minulé roky bude vše uveřejněno v platném znění, v dubnovém vydání časopisu Včelařství.

Přímý kontakt

 • Dotační poradna
  Kabeláčova 562/4
  Praha - Lhotka
  144 00
  V budově včelařských potřeb
 • Napište nám
  info@dotaceprovcelare.cz
 • Nebo volejte
  +420 724 937 999 (T-mob)